Teràpies

Com treballo?

Sessions

Individuals

Les sessions individuals tenen l’objectiu de treballar concretament la dificultat o problemàtica que porti cada client. Són sessions d’una hora, setmanals o quinzenals, en les que a través de la paraula, tècniques de desbloqueig corporal i/o tècniques gestàltiques cada un/a anirà trobant la seva pròpia manera de resoldre i recol·locar-se, guanyant comprensió i visió del punt de vida en el que es troba.

Contacta amb mi mateixa o amb els centres on faig les teràpies individuals i demana la teva primera cita.

De parella

Aquest tipus de teràpia té com a objectiu millorar la vida de parella. El treball s’organitza de forma personalitzada per a cada parella així com adaptat a cada situació concreta i combina sessions en parella i sessions individuals amb cada un dels membres de la parella. Es posa èmfasi en que cada persona pugui veure quina és la seva responsabilitat en la situació actual de parella i pugui aprendre estratègies i eines per a millorar.

Contacta amb mi mateixa o amb els centres on faig les teràpies de parella i demana la teva primera cita.

Grupals

Es tracta de sessions en grup en les que es treballa un tema proposat per mi. La majoria dels grups que acompanyo tenen una duració d’una hora i mitja setmanal i estan enfocats a treballar la presa de consciència, a desbloquejar la cuirassa muscular i a treballar l’aspecte relacional, que es viu en directe en el grup.

També proposo monogràfics o tallers de cap de setmana de temes concrets i sessions de formació.

La major part d’aquesta feina la faig amb el projecte fundat l’any 2014 “Tastets de Consciència”.

Tècniques

Teràpia Gestalt Integrativa

La visió de la gestalt integrativa de Claudio Naranjo inclou diferents disciplines que arriben profundament als nivells cognitius, emocionals i conductuals de la persona, en un marc transpersonal. S’enfatitza l’actitud de la transparència personal, el desenvolupament de la intuïció i la presència, així com la consciència i la creativitat a través del treball personal i relacional.

Fritz Perls va ser qui va crear la teràpia gestalt. L’enfoc gestalt és holístic, és a dir, que percep a la persona com a una totalitat. És essencialment una forma de viure la vida amb els peus ben posats sobre la terra. No pretén encaminar l’individu a cap lloc, al contrari, es tracta de que l’individu trobi la seva pròpia forma d’encaminar-se. S’ofereixen situacions per a que cada persona pugui veure’s i viure’s i, a partir de l’adonar-se compte de les experiències viscudes, aprengui a caminar per la seva vida d’una forma més plena, lliure i oberta, acceptant i responsabilitzant-se del que és.

El terapeuta gestalt té la funció de guiar el client per a que vagi agafant consciència de la seva situació. Es dóna una interacció entre el client i el terapeuta trencant la dicotomia metge-pacient. Es crea una relació d’iguals on el terapeuta acompanya el client en el seu procés, implicant-se també en la relació.

Les bases de la Teràpia Gestalt són l’aquí i l’ara, l’obvi i la presa de consciència (“awareness”) del que fem realment a les nostres vides, com ho fem i què és el que volem o necessitem en realitat (i com ho podem aconseguir).

La teràpia gestalt assumeix la tendència innata a la salut, la integritat i la plena realització de les potencialitats latents, promou la pròpia responsabilitat dels processos en curs i la consciència sobre les pròpies necessitats i la seva satisfacció.

Utilitza tècniques vivencials, l’experiment i el laboratori. Anteposa l’espontaneïtat al control; la vivència a l’evitació d’allò molest i dolorós; el sentir a la racionalització; la comprensió global dels processos a la dicotomia dels aparents oposats.

La teràpia gestalt també pot considerar-se una filosofia de vida en la qual la persona assumeix els valors d’autorespecte, autoresponsabilitat sobre tot el que sent, pensa i fa; honestedat i desenvolupament amb els peus ben ferms a la terra, relacionant-se amb els altres i amb el seu entron de forma oberta i madura.

Teràpia Corporal Integrativa

La teràpia corporal integrativa va ser creada per Antonio Pacheco, amb qui em vaig formar, i en l’actualitat imparteix la seva formació l’Espai TCI, dirigit per Antoni Aguilar, amb qui col·laboro i amb seus a Barcelona, Mallorca i Eivissa.

Amb la teràpia corporal integrativa es recolza la presa de consciència a través del cos i els seus processos energètics treballant per a una millor consciència corporal per tal d’anar desbloquejant aquelles zones del cos on s’hi detectin bloquejos crònics.

Es parteix de la idea de que totes les experiències de la vida queden guardades en el cos en forma de tensions musculars. Aquestes tensions amb el temps es van fent cròniques i es van convertint en el que anomenem “cuirassa muscular”. Aquesta cuirassa ens tanca a una sola manera de moure’ns, compartir i veure el món, la vida i a nosaltres mateixos.

És a través del desbloqueig d’aquestes tensions musculars cròniques que anem prenent més contacte amb el nostre cos i amb nosaltres mateixos obrint-nos a l’experiència de viure sentint el plaer i el goig de viure. També es recupera l’energia que havia quedat estancada en els bloquejos, afavorint que sorgeixi la part més espontània i essencial de la persona, podent-se expressar sense tantes traves.

Mitjançant vàries tècniques corporals (massatge, bioenergètica, moviment, visualitzacions, ball…) es van coneixent els propis processos energètics i s’aprèn a augmentar el nivell d’energia de la que es disposa i a millorar l’ús que se’n fa, ja que dependran d’aquests dos components les respostes a les situacions de la vida.